Naar de inhoud
 • Tevredenheidsgarantie
 • Veilig betalen
 • Gratis bezorgd > € 75
 • Uniek ontwerp
 • Snel In Huis
 • Gratis digitale impressie
 1. Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
 2. Artikel 2 – Toepasselijkheid
 3. Artikel 3 – Het aanbod
 4. Artikel 4 – De overeenkomst
 5. Artikel 5 – Herroepingsrecht en Uitsluiting Herroepingsrecht
 6. Artikel 6 – De prijs
 7. Artikel 7 – Aansprakelijkheid
 8. Artikel 8 – Overmacht
 9. Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten
 10. Artikel 10 – Nakoming overeenkomst
 11. Artikel 11 – Levering en uitvoering
 12. Artikel 12 – Betaling
 13. Artikel 13 – Klachtenregeling
 14. Artikel 14 – Geschillen
 15. Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 16. Artikel 16 – Kortingsbonnen en kortingscodes
 17. Artikel 17 – Reclame en aanbiedingen
 18. Artikel 18 – Privacy

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Funqy Wall Art
vestigingsadres; Langebuurt 72
telefoonnummer 0610135992
email: [email protected]
KvK 56385471    Funqy Wall Art   –   Anouk Muller | grafische vormgeving

BTWnr NL002104546B58

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 –  Herroepingsrecht en Uitsluiting herroepingsrecht

De producten van Funqy Wall Art kunnen worden geretourneerd binnen 14 dagen, de kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Grote producten kunnen helaas niet met de reguliere post worden geretourneerd. Er zal dan een koeriersbedrijf of een vervoerder die het formaat wel aan kan moeten worden geregeld. De klant krijgt zijn/haar geld teruggestort als het product in goede orde is aangekomen bij Funqy Wal Art.

Als de afbeelding is aangeleverd door de klant, kan het werk niet worden geretourneerd. Er kan ook niet worden geretourneerd als er op aanvraag speciaal een afmeting, een ontwerp of een kleur is aangemaakt voor de klant.
Ons behang is altijd maatwerk, omdat het de gekozen afmeting van de klant is. Dus behang is uitgesloten van herroepingsrecht en kan dus niet worden geretourneerd.

Wanneer het behang of het wandpaneel beschadigd is geraakt tijdens het printproces of in het bezorgproces zal Funqy Wall Art zorgdragen voor een nieuw product zonder schade. Het is niet mogelijk om op dat moment je aankoopbedrag retour te krijgen.

 

Artikel 6 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

10.1. Funqy Wall Art kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.

10.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft Funqy Wall Art is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

10.3 Funqy Wall Art is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, Funqy Wall Art is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4. Funqy Wall Art is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de door Funqy Wall Art verstrekte instructies.

10.5. Funqy Wall Art is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6. Indien Funqy Wall Art aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Funqy Wall Art beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Funqy Wall Art gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Funqy Wall Art beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Funqy Wall Art of haar ondergeschikten.

10.8 Behang op maat

De klant is in het proces van behang op maat verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste maten en overige specificaties. De klant ontvangt altijd op voorhand een digitale proefdruk om het design, de maten en andere bijzonderheden te controleren en goed te keuren. Na akkoord van de klant wordt het ontwerp definitief en wordt het behang in productie genomen. Na goedkeuring en akkoord van klant op het ontwerp, vervalt tevens de aansprakelijkheid bij Funqy Wall Art voor wat betreft foutieve maten/specificaties in het ontwerp en het geleverde behang.

10.8.1 Controle behangproducten

Behangproducten dienen altijd gecontroleerd te worden op eventuele beschadigingen of eventuele drukfouten, voordat het op de muur wordt bevestigd. Indien er sprake is van een fout waar Funqy Wall Art verantwoordelijk voor is, dan zullen wij deze zo snel mogelijk herstellen. Funqy Wall Art kan geen verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte kosten m.b.t. ingehuurde behangservice of andere gevolgschade. Drukfouten en beschadigingen moeten altijd gefotografeerd worden, en via de mail binnen 7 dagen getoond.

 

Artikel 8. Overmacht

12.1. In geval van overmacht Funqy Wall Art niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Funqy Wall Art als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan

machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van de

opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2 Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de

opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Funqy Wall Art geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Funqy Wall Art mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

13.3 Wij behouden het recht van eigendom van het bestelde product, evenals van alle andere artikelen van dezelfde order, totdat de klant heeft voldaan aan alle eisen en vorderingen die voortvloeien uit zijn zakelijke relatie met ons. De auteursrechthebbende van de ontwerpen van onze producten is Funqy Wall-art of éév van onze andere derde partijen. Elke reproductie, te bewerken of ander gebruik van de ontwerpen voor commerciële doeleinden is in strijd met het auteursrecht en is verboden. Als u uw eigen ontwerp levert voor de productie van een Wandpaneel, of behang dient u ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om dat te doen. U moet garanderen dat de afbeeldingen t.b.v. de muursticker of behang door u gebruikt mogen worden en dat de wandcirkel of wanddecoratie die wij met uw afbeeldingen zullen produceren voor prive-gebruik zal worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de productie af te wijzen wanneer de afbeelding illegaal geproduceerd is of als er een reden is om te vermoeden dat de productie de rechten van derden zou kunnen schaden. In geval van overtreding van de wetten op het auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten van derde partijen samenhangend met het gebruik van een koper, zal de koper de verkoper vrijwaren van alle claims die de oorspronkelijke eigenaar eventueel zal handhaven.

 

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van het afleveradres, als door het foutief invullen van het adres het pakket niet op het juiste adres wordt afgeleverd, kan dit niet worden verhaald op Funqy Wall Art.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.Artikel 13 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Wij zijn aangesloten bij Webwinkelkeur en daarom is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 –  Kortingsbonnen en kortingscodes

Kortingsbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. In geval van annulering van een bestelling betaald met een kortingsbon, heeft de koper geen recht op contanten retour.

Kortingscodes kunnen alleen op het moment van bestellen gebruikt worden. Het is niet mogelijk om achteraf op uw order de kortingen toe te passen. Ons betaal- en productieproces verloopt volledig automatisch, hierdoor is het niet mogelijk om achteraf wijzigingen in uw order of betaling aan te brengen. Aangezien uw order wel meteen in productie genomen wordt, worden er door ons al direct kosten gemaakt om uw order te produceren. Het vergeten van het inwisselen van een kortingscode is derhalve geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17 –  Reclame en aanbiedingen

Aanbiedingen en kortingen worden niet met terugwerkende kracht gehonoreerd.

Artikel 18 –  Privacy

Funqy Wall Art respecteert de privacy van haar klanten en zal daarom nooit persoonsgegevens bekendmaken aan derden. Funqy Wall Art zal de leverancier verzoeken om de betreffende persoonsgegevens binnen een maand na levering te verwijderen. Funqy Wall Art maakt gebruik van de diensten van Mollie B.V. als betaaldienstverlener. Gegevens in die context kunnen met deze partij worden gedeeld.

Home Shop Inspiratie Service
De waardering van www.funqy.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 1 reviews.